Övrig rådgivning

Trafik och personskador

Du som har råkat ut för en trafikolycka som medfört personskador och lett till förlust av inkomst eller bestående besvär kan kontakta oss på Altrium Advokatbyrå för juridisk rådgivning. Vi agerar återkommande ombud för privatpersoner efter trafikolyckor eller andra incidenter med personskador som följd. Vi företräder dig gentemot försäkringsbolag, Försäkringskassan, arbetsgivare eller motsvarande. Vi bistår även vid prövning i Trafikskadenämnden eller vid tvist i domstol. Vi kan utkräva ekonomisk ersättning för dig avseende sveda och värk, anspänning/olägenhet, inkomstförlust samt övriga kostnader som orsakats av den aktuella personskadan.

Vi företräder företag och privatpersoner inom samtliga områden inom förvaltningsrätten. Vi bistår våra klienter bland annat rörande beslut om sjukpenning och sjukersättning, arbetsskadeersättning, utskänkningstillstånd och byggnadslov. Hos oss får du ett tryggt och kunnigt juridisk biträde.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten avgör tvister mellan enskilda personer eller företag och myndigheter. Om du är missnöjd med ett beslut från exempelvis Försäkringskassan, kommunens socialtjänst eller Skatteverket så kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Vi företräder företag och privatpersoner inom samtliga områden inom förvaltningsrätten. Vi bistår våra klienter bland annat rörande beslut om sjukpenning och sjukersättning, arbetsskadeersättning, utskänkningstillstånd och byggnadslov.

Socialrätt är en del av förvaltningsrätten som kallas speciell förvaltningsrätt. Socialrätten täcker de frågor som rör socialtjänsten. Det kan handla om exempelvis barn- och ungdomsvård eller missbruk. Vi biträder våra klienter inom samtliga rättsområden inom socialrätt. Vi förordnas regelbundet av förvaltningsdomstolarna i ärenden om tvångsomhändertaganden enligt LVU, LVM, LPT och LRV för både barn, föräldrar till barn samt andra vuxna på grund av missbruk eller psykisk ohälsa. Vi åtar oss även mål i ärenden om tvångsomhändertaganden av barn.

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlat begrepp på det juridiska rättsområde som handlar om rätten för en utländsk medborgare att vara i Sverige. Att söka asyl innebär att man ansöker om skydd i ett annat land än sitt hemland. Vi agerar återkommande offentliga biträden i processer där personer sökt asyl i Sverige. Vi har erfarenhet av handläggningen hos Migrationsverket och även processen i migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

Vi hjälper även arbetsgivare och enskilda att söka arbetstillstånd och uppehållstillstånd på annan grund såsom anknytning till make, maka, sambo, barn eller annan nära anhörig eller ömmande omständigheter.