Bolagsrätt

Aktiebolag

Bolagsrätt är den rättsliga ram som reglerar hur företag och organisationer fungerar och ska hanteras. Det finns flera olika typer av företag och organisationer, och olika regler och lagar gäller för dem. Bolagsrätten kan därför vara ett komplext och svårbegripligt rättsområde, men det är viktigt att förstå grunderna för att kunna företa och verka i enlighet med gällande lagar och regler.

En av de vanligaste typerna av företag är aktiebolag. Aktiebolaget är den form av bolag där ägandet och företagandet är skilt från varandra. Det innebär att det finns aktieägare som äger bolaget, och en ledning och anställda som driver företaget. Aktiebolaget är den form av bolag som används mest i Sverige, och det finns olika sorters aktiebolag beroende på hur bolaget är uppbyggt och vilken verksamhet det bedriver.

Aktieägarna äger bolaget och har rösträtt på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman fattas beslut om t.ex. vinstutdelning, val av styrelse och revisor, och övriga frågor som rör bolaget. Aktieägarna har också rätt att ta del av bolagets årsredovisning och andra företagsdokument. Själva företagandet sköts av en ledning, som består av en verkställande direktör och i vissa fall en styrelse. Ledningen ansvarar för att driva bolaget på ett lönsamt och etiskt försvarligt sätt, och att följa de beslut som fattas på bolagsstämman. Ledningen ansvarar också för att anställa personal och att sköta den dagliga driften av bolaget.

Olika typer av aktiebolag

Det finns olika sorters aktiebolag med olika regler och lagar som reglerar dessa. Vilken sorts aktiebolag som passar bäst beror på bolagets verksamhet och storlek. Ett aktiebolag kan t.ex. vara ett publikt eller ett privat aktiebolag. Ett publikt aktiebolag är ett bolag som är börsnoterat, det vill säga att bolagets aktier kan köpas och säljas på en aktiemarknad. Ett privat aktiebolag är ett bolag som inte är börsnoterat, och där aktieägandet oftast är begränsat till ett fåtal personer.

Handelsbolag

En annan vanlig bolagsform är handelsbolag, även kallat enskild firma eller enkelt bolag. Detta är en form av bolag där ägaren och företagaren är samma person. Det är den form av bolag som lämpar sig bäst för den som vill starta ett mindre företag, t.ex. en enskild näringsidkare eller en mindre verksamhet. Ett handelsbolag är enkelt att starta och har låga krav på formell administration, men det är viktigt att vara medveten om att ägaren av ett handelsbolag är personligen ansvarig för bolagets skulder och förpliktelser.

Det finns ingen formell skillnad mellan ägaren och företagaren i ett handelsbolag, och ägaren har rätt att disponera över bolagets tillgångar som om de vore hans egna. Det innebär att ägaren kan ta ut lön, göra personliga inköp och använda bolagets pengar på andra sätt, så länge det inte strider mot lagen eller bolagets ändamål. Ägaren ansvarar också för att driva bolaget på ett lönsamt och etiskt försvarligt sätt, och att sköta den dagliga driften av bolaget.

Oavsett vilken form av bolag du bedriver är det viktigt att ha koll på vad som gäller för just ditt företag. Om du har frågor eller funderingar kring vad som gäller i just din situation är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig att reda ut det!