Skadestånd

Vad innebär skadestånd?

Skadestånd är en form av ersättning som kan krävas av en person eller ett företag som har drabbats av en skada. Skadan kan vara av fysisk, ekonomisk eller psykisk art, och skadestånd kan krävas för att ersätta den drabbade för t.ex. sjukvårdskostnader, förlorad arbetsinkomst, skadad egendom eller psykiskt lidande.
Skadestånd kan krävas både i rättsligt sammanhang, t.ex. vid en rättegång, och i icke-rättsligt sammanhang, t.ex. genom en försäkring. Skadestånd kan även utgå till förmån för en person eller ett företag som drabbats av en skada, även om skadan inte är uppsåtlig eller försummelse.

Skadeståndslagen är den lag som reglerar hur skadestånd ska beräknas och utgå i Sverige.
Enligt skadeståndslagen ska skadeståndet utgå i den omfattning som är rimligt sett till skadans omfattning, art och omständigheter i övrigt. Skadeståndet ska även beakta skadans konsekvenser för den drabbade, t.ex. sjukvårdskostnader, förlorad arbetsinkomst och psykiskt lidande. Skadestånd är en viktig del av den svenska rättsordningen och har som syfte att kompensera den skadelidande parten för den skada och det lidande som denne har drabbats av. Skadestånd kan utgå i samband med en rättegång där den ansvarige parten har dömts att betala skadestånd, men det finns också möjlighet att få skadestånd utan att det krävs en rättegång.

Olika typer av skadestånd

Det finns olika typer av skadestånd, t.ex. personskadestånd, egendomsskadestånd och förmögenhetsskadestånd. Personskadestånd är den vanligaste formen av skadestånd och syftar till att kompensera den skadelidande parten för det fysiska och psykiska lidande som har uppstått till följd av den skada som har drabbats denne. Materiellt skadestånd, å andra sidan, syftar till att kompensera den skadelidande parten för den materiella förlust som har uppstått, till exempel om skadan har orsakat att en bil har blivit skadad. Immateriellt skadestånd, även kallat ersättning för sårbarhet, syftar till att kompensera den skadelidande parten för den sårbarhet och den utsatthet som har uppstått till följd av den skada som har drabbat denne. Förmögenhetsskadestånd är en form av skadestånd som utgår för förlust av förmögenhet, t.ex. vid ekonomiskt bedrägeri eller företagskonkurs.

Det finns många viktiga saker att tänka på när det gäller skadestånd. För det första är det viktigt att det finns ett ansvarsskyldighet, det vill säga att det finns en person eller ett företag som kan anses vara ansvarig för den skada som har uppstått. För det andra krävs det att skadan är äkta och att den har orsakats av den ansvarige parten. För det tredje måste det finnas en koppling mellan den skada som har uppstått och den ansvarige parten. Det finns olika sätt att gå tillväga när det gäller att få skadestånd. Man kan vända sig till en försäkring, till exempel en hemförsäkring eller en trafikförsäkring, som kan ersätta den skadelidande parten för den skada som har drabbat denne. Man kan också vända sig till den ansvarige parten och begära skadestånd direkt.

Om du har drabbats av en skada eller blivit krävd på skadestånd, oavsett om det handlar om en fysisk skada eller en materiell skada, kan det vara svårt att hålla koll på allt som gäller kring skadeståndet och här kan vi komma in och hjälpa till att vägleda dig. Så tveka inte på att höra av dig så hjälper vi dig att reda ut vad som gäller i just din situation!