Ekonomisk familjerätt

Skilsmässa mellan makar

En skilsmässa, eller äktenskapsskillnad, handlar om ett äktenskaps upplösning genom att makarna skiljer sig. För att makar ska kunna upplösa ett äktenskap så måste de ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Oavsett om paret är överens eller ej så kan en ansökan utformas. Vi bistår klienter som vill ansöka om skilsmässa och besvarar på juridiska frågor inom skilsmässa. Det kan gälla kvarsittningsrätt, vårdnad om barn, umgänge med barn, underhållsbidrag till barn samt bodelning. Våra advokater har bistått många klienter inom skilsmässoärenden och vi är därför vana att hantera ärende inom rättsområdet. Att anlita rättslig hjälp som kan agera ombud minskar i många fall risken för en djupare konflikt. Om ni inte är överens så kan våra advokater på Altrium Advokatbyrå agera ombud för dig i er skilsmässa.

Skilsmässa för makar med barn

För makar som ska skiljas och har barn så behöver ni ta ställning till barnens vårdnad och underhåll framöver. Om ni är överens och inte har gemensamma barn under 16 år så kommer er skilsmässa att godkännas direkt när tingsrätten handlagt ert ärende. Om ni inte är överens och ni har barn under 16 år så kommer tingsrätten att besluta om en betänketid på sex månader. Sedan kommer ni att behöva fullfölja ansökan för att er skilsmässa ska godkännas. Att ta hjälp av våra erfarna advokater kan hjälpa dig att klargöra vilka lagar och regler som gäller vid skilsmässa. Vid skilsmässa för makar som har barn så kan frågor uppstå om barnets vårdnad, boende och umgänge. Om barnen bor hos båda föräldrarna lika mycket efter skilsmässa så betalar i regel inget underhållsbidrag. Vid betalning av underhållsbidrag så avgör barnets behov hur stort bidraget ska vara.

Bodelning vid skilsmässa

När makarnas egendom ska fördelas vid skilsmässa så kallas det för bodelning. En bodelning är ett privat avtal mellan er som makar. Bodelningsavtalet utgår från era tillgångar och skulder. Huvudregeln vid bodelning är att makarnas giftorättsgods delas efter avräkning av alla eventuella skulder. Äktenskapsförord kan komma att förändra hur tillgångarna ska fördelas. Vi tillvaratar dina rättigheter i skilsmässan och handlägger även andra liknande rättsfrågor angående gemensam eller ensam vårdnad, barns boende och underhåll.

Om makar eller sambor inte kan enas om bodelningen så kan domstolen efter ansökan förordna en bodelningsförättare. En bodelningsförättare ska i första hand försöka ena parterna till att hitta en frivillig överenskommelse om bodelning. Beslut kan klandras i domstol vid missnöje från någon part. Vi på Altrium Advokatbyrå åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare. Vi har erfarenhet av både mindre och ”okomplicerade” bodelningar som större och mer komplicerade bodelningar med omfattande tillgångar i både Sverige och i utlandet.

Altrium Advokatbyrå bistår klienter som vill ansöka om skilsmässa

Vi hjälper klienter som vill ansöka om skilsmässa till tingsrätten. Ni får gärna kontakta oss på Altrium Advokatbyrå om ni har juridiska frågor gällande en separation eller skilsmässa. Våra advokater är kunniga och erfarna inom skilsmässor. Vi åtas oss även uppdrag som bodelningsförättare. Efter att ha bistått många klienter under åren inom familjerätt så är vi rätt partner för dig som söker juridisk hjälp. Våra advokater hjälper dig med praktiska frågor, som kan beröra bostad, tillgångar, skulder och barn. Kontakta gärna oss på Altrium Advokatbyrå för rådgivning gällande en skilsmässa eller separation.

Få hjälp med arvsrätt

Arvsrätt är ett rättsområde inom familjerätt som reglerar frågor gällande arv, som arvsordning, vem som är arvsberättigad och hur arvet ska fördelas. När en person avlider så uppstår ett dödsbo. Dödsboet omfattar både de tillgångar och skulder som den avlidne efterlämnar vilket ärvs av de efterlevande. Vanligtvis finns en eller flera dödsbodelägare och dessa är oftast släktingar till den avlidne. Om det finns flera dödsbodelägare så ska ett arvskifte upprättas enligt lag. Om den avlidne har skrivit ett testamente, vilket är ett juridiskt dokument, kommer arvet att fördelas enligt dennes önskningar. Dock har alltid en bröstarvinge, den avlidnes barn, rätt att kräva sin del av dödsboet. Om inget testamente skrivs så förledas arvet enligt lag.

Våra advokater på Altrium Advokatbyrå kan bistå dig med ärenden inom arvsrätten, från dödsfallet fram tills dödsboet upplöses genom arvskifte. Vi har stora kunskaper inom allt som gäller arv, arvskiften och testamenten.

Arvslott och laglott

Arvsrätt reglerar vem som har rätt till kvarlåtenskap efter en individs död. Rätten till arv kan baseras på ett testamente eller släktskap. Den avlidnes kvarlåtenskap, det vill säga samlade ägodelar fördelas enligt specifika principer. En bröstarvinges del av arvet kallas för laglott. En bröstarvinge kan vara den bortgångnes barn, barnbarn eller barnbarnsbarn. Laglotten är alltid hälften av arvslotten. Alla släktingar kan ha rätt till arvslott medan endast den avlidnes barn har rätt till laglott. Varken en make/ maka eller sambo har rätt till laglott. En make/ maka ärver dock före gemensamma barn. Barn får laglott när båda föräldrarna har avlidit.

Fördelningen av ett arv varierar mycket från fall till fall. På Altrium Advokatbyrå erbjuder vi rådgivning inom arvsrätt. Våra advokater bistår dig som klient med juridisk rådgivning angående exempelvis arvsrätt, upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar, underhållsbidrag till make eller barn, samboförhållanden, samboavtal eller upplösning av samboförhållanden. Vid skilsmässa eller dödsfall så kan Altrium Advokatbyrå hjälpa dig med bodelning. 

Bouppteckning, bodelning och arv

Bouppteckning är en juridisk handling och en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen ska vara klar tre månader efter dödsfallet och blir grunden för hur tillgångarna fördelas i en bodelning.

Om den avlidne var gift och ägde tillgångar tillsammans med sin respektive så ska allt först fördelas mellan makarna. Det kallas för bodelning. Efter en färdigställd bodelning kan den avlidnes arv fördelas. Vi förordnas regelbundet som boutredningsmän att förvalta dödsbon. Vi har erfarenhet av att utreda, förvalta och skifta dödsbon. Det kan vara tal om både mindre och enklare dödsbon som större och mer komplicerade dödsbon och med tillgångar i både Sverige och i utlandet. Vi åtar oss uppdrag som boutredningsman på begäran av dödsbodelägare. Boutredningsmannen företräder dödsboet i alla avseenden och vårt uppdrag består i att förbereda boet för bodelning och arvskifte.

Advokatbyrå med spetskompetens inom arvsrätt

Söker du juridisk rådgivning gällande arvsrätt? Vi på Altrium Advokatbyrå är kunniga advokater med lång erfarenhet inom arvsrätt. Oavsett om du är i behov av juridisk rådgivning gällande ett arv eller söker en boutredningsman för att förvalta ett dödsbo så kan vår advokatbyrå bistå dig. Vi biträder klienter och erbjuder rådgivning angående b.la. arvsrätt, upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar, underhållsbidrag till make eller barn, samboförhållanden, samboavtal eller upplösning av samboförhållanden. Vi bistår även med bodelning i äktenskapsskillnad eller dödsfall. Vi hjälper våra klienter med juridisk expertis och rådgivning gällande både större och mindre ärenden inom arvsrätt. Kontakta gärna oss på Altrium Advokatbyrå så tar vi hand om ditt i ärende.