Familjerätt

Vårdnadstvist om barn

Familjerätt är den del av civilrätten som handlar om reglering av familjens rättsställning och familjemedlemmars rättigheter och förpliktelser. Familjerätt är samlingsnamnet för en rad olika juridiska frågor som relaterar till familjer och deras förehavanden. Många kommer i kontakt med familjerättens område någon gång i livet. Det kan gälla exempelvis en vårdnadstvist, skilsmässa, skrivning av äktenskapsförord eller ett samboavtal. Vi hjälper dig i juridiska frågor rörande familjerätt och har både god representation och rådgivning inom rättsområdet.

I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge så är alltid barnets bästa avgörande.

I vårdnadstvister ska hänsyns tas till barnets vilja med barnets ålder och mognad i åtanke. Alla personer över 18 år räknas som barn i Sverige.

Vi på Altrium Advokatbyrå är erfarna advokater med specialkompetens inom familjerätt. Vi bistår våra klienter med rättslig hjälp för att lösa tvister på frivillig väg genom samförståndslösningar med hjälp av ombud och/eller medlare samt vid tvister i domstol. Vi har lång erfarenhet av att företräda våra klienter i dessa ärenden. 

Fördelning vid skilsmässa och bodelning

När ett äktenskap eller en relation tar slut så sker ofta en bodelning mellan partnerna. En bodelning innebär att bådas egendom fördelas. Det kan ske med överenskommelse mellan parterna men ombud kan behövas och slutligen tingsrätten som förordnar en bodelningsförärrare i fall då parterna inte kan komma överens över bodelningen. Det kan orsaka en tvist över egendomen och det kan finnas många rättsliga frågor under en bodelning. Våra advokater på Altrium Advokatbyrå erbjuder högkvalitativ juridisk rådgivning för er som är i en tvist vid fördelning av tillgångar efter skilsmässa.

Samboavtal och äktenskapsförord

Genom att skriva ett samboavtal eller äktenskapsförord skyddar du dig själv och din partner från framtida konflikter och tvister. Det är särskilt viktigt för sambos att se över juridiska dokument som bör finnas på plats eftersom de många gånger saknar det skydd som gifta har. Utan samboavtal så omfattas sambor av bodelningsregler enligt sambolagen. Ett samboavtal kan delvis likna ett äktenskapsförord men med vissa begränsningar. Inför eller under ett äktenskap så kan makarna upprätta ett äktenskapsförord. Syftet med ett äktenskapsförord är att kunna själva bestämma om det ska finnas undantag gällande lag. I ett äktenskapsförord är det makarna som väljer vad som ska regleras och inte. Vi på Altrium Advokatbyrå hjälper dig som vill teckna ett samboavtal eller ett äktenskapsförord med en partner. Vid bodelning så påverkar sådana avtal utgången för fördelningen. Våra advokater ger dig god juridisk rådgivning inför signering av äktenskapsförord eller samboavtal.

Vi åtar oss många uppdrag inom familjerätt

Vi på Altrium Advokatbyrå är specialiserade inom familjerätt och främst vårdnadstvister, skilsmässa och bodelning men våra advokater bistår dig i många olika typer av ärenden. Vi besitter bred kompetens och lång erfarenhet av svårare och komplexa tvister. Vi hjälper klienter med juridisk rådgivning i vårdnadstvister och andra juridiska frågor gällande vårdnad och familj. Vi har med framgång företrätt många vårdnadshavare och barn i familjerättsärenden. Om du har juridiska frågor gällande vårdnadstvist, skilsmässa, bodelning, samboavtal eller annat inom familjerätt så är du välkommen att kontakta vår advokatbyrå.

Vårdnad, umgänge och boende

Vill du ansöka om ensam vårdnad över ditt barn? Vid separation kan det uppstå konflikter mellan föräldrarna om vem som ska vara vårdnadshavare till gemensamma barn. I Sverige är huvudregeln att föräldrarna har gemensam vårdnad över ett barn trots separation. Vid vårdnadstvister tar domstolen generellt sett ställning till tre faktorer, gemensam eller ensam vårdnad, rätt till umgänge och barnets boende. Vårdnaden handlar främst om huvudansvaret att ta hand om barnet och en bestämmanderätt i frågor där barnet inte kan föra sin egen talan. Om du söker en advokat som kan bistå dig med rådgivning, stöd och ställning under en rättsprocess så är våra advokater på Altrium Advokatbyrå ett bra val. Vi har erfarenhet av vårdnadstvister och andra rättsområden inom familjerätt.

Vårdnadstvister och barns behov

När föräldrar separerar kan det uppstå en tvist kring vårdnaden av barnet som gör att en gemensam vårdnad inte fungerar. Om dessa konflikter inte blir lösta kan tingsrätten avgöra i målet och vem som ska bära ansvaret över barnet. Vid fall då gemensam vårdnad inte är rätt för barnet så kan fallet prövas i tingsrätten. Om en av barnets föräldrar inte är lämplig som vårdnadshavare så kan en av föräldrarna få ensam vårdnad. Vårdnadstvister kan handla om en förälders behov av ensam vårdnad över barnet, barnets boende eller umgänge. Varje fall är unikt men domstolens hantering ser vanligtvis likadan ut i majoriteten av alla vårdnadstvister. Tingsrätten kommer att grunda sitt beslut utifrån det som är bäst för barnet. Barnets boende och umgänge kan också beslutas av tingsrätten.

Beslut för barnets bästa

I första hand är det viktigt att utreda om det finns möjlighet för gemensam vårdnad, om det är för barnets bästa. I vissa fall är det dock bättre för barnet med endast en vårdnadshavare. När en förälder ansöker om ensam vårdnad så uppstår en tvist om föräldrarna inte är överens och en process i domstol kan då vara nödvändig. För att du ska kunna få ensam vårdnad över ditt barn, och tillgodose ditt barns bästa, så behöver du en kunnig advokat som är specialiserad inom familjerätt. Om det finns en risk för våld i hemmet så behöver du ett starkt försvar under processen för att ditt barn ska få en trygg vardag. En av våra advokater på Altrium Advokatbyrå kommer att föra fram relevanta argument för att tingsrätten ska göra en korrekt bedömning i fallet. Det är alltid bäst att företrädas av ett kunnigt ombud för att du ska få rätt stöd under vårdnadstvisten. Våra advokater är erfarna inom familjerätt och har företrätt många klienter i vårdnadstvister.

Advokater med kunskap inom vårdnadstvister

Söker du juridisk rådgivning gällande en vårdnadstvist? Vi på Altrium Advokatbyrå har lång erfarenhet inom familjerätt och bistår dig som klient med stor kunskap och stöd i vårdnadstvister. Vi åtar oss uppdrag avseende tvister som rör vårdnad, boende och umgänge för barn. Vi bistår våra klienter med rättslig hjälp för att lösa tvister på frivillig väg genom samförståndslösningar med hjälp av ombud och/eller medlare samt vid tvister i domstol. Vi har lång erfarenhet av att företräda våra klienter i dessa ärenden. Du är välkommen att kontakta oss på Altrium Advokatbyrå så hjälper vi dig med din vårdnadstvist. Vi hjälper dig för barnets bästa!